స్పందన టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ 24/7: AP Spandana Toll Free Number

AP Spandana Toll Free Number: స్పందన – ప్రజా సమస్యల పరిష్కార వేదిక ద్వారా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం లో ఏ శాఖకు సంబంధించిన అర్జీ సమస్య గురించి సంబంధిత శాఖకు పంపవచ్చును. సంభందిత వారి అర్జీ తగు చర్య కోసం సంభందిత అధికారులకు పంపబడుతుంది. ప్రజా సమస్యల పరిష్కార వేదిక – 1800 – 425 – 4440 ( టోల్ ఫ్రీ ) కు ఎవరైనా ఎప్పుడైనా (24×7) కాల్ చేసి తమ అర్జీ స్థితిని తెలుసుకోవచ్చును.

 

ఏపీ స్పందన టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ 24/7: AP Spandana Toll Free Number

Spandana mobile app

Applicants can download the Spandana mobile app to access all services directly.

 1. Open your Google play store or App store on your device.
 2. Enter the name Spandana on the search box.
 3. Click on the first results, then click to download and install the app.
 4. Now register by providing your mobile number and OTP details.
 5. Once installed, you can now use the app for different services.

Spandana Online Complaint Form

The complaint form of the Spandana contains the following fields that need to be filled. If the data is incorrect complaint would not be registered by the officials. So, always keep your documents in hand while making Spandana complaints using the Spandana Toll Free Number.

 • Date
 • Category
 • Problem Location
 • Department
 • Designated Officer
 • Petitioner
 • Petitioner Remarks

Keep Reading:

Leave a Comment